Rešenjem Ministarstva kulturu i informisanja broj:022-05-8/2019-03, od 14. Januara 2019 god. produžen je status reprezentativnosti Udruženju muzičara džeza zabavne i rok muzike Srbije, reprezentativno udruženje u kulturi u oblasti Muzičke Interpretacije.

 

 

Kriterijumi za sticanje statusa samostalnog umetnika

 

 

Svako lice koje se profesionalno bavi muzikom, može aplicirati za status samostalnog umetnika.

 

Za dobijanje statusa samostalnog umetnika nije neophodno da kandidat bude član udruženja, ali  je potrebno da ispunjava sve opšte uslove za prijem u članstvo udruženja i kriterijume koje propisuje Zakon o kulturi i Pravlnik o bližim uslovima merilima i kriterijima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Službeni glasnik RS, 9/2017)

 

Prilikom apliciranja za status samostalnog umetnika kandidat podnosi:

 

 • Zahtev za utvrđivanje statusa samostalnog umetnika.

 

 • Spisak muzičkih dela i javnih nastupa.

 

 • Detaljnu radnu biografiju.

 

 • Dokaze o profesionalnom radu.

  (Ugovore o nastupima, Potvrde umetničkih ustanova, Diplome, Muzička akademija, Plakete, Povelje, Nagrade, Recenzije, Muzičke kritike, Isečke iz novina, Objavljene muzičke albume, Snimljene pesme, Nastupi na radiju ili televiziji, Nastupi na Koncertima, Nastupi na Predstavama, Mjuziklima, Nastupi na festivalima, objave na internetu i drugi javni nastupi).

 

Dokaze o svom profesionalnom radu umetnik dostavlja u pisanom obliku, a dokaze o javnim nastupima, na radiju, televiziji, i objavljene muzičke albume, snimljene pesme dostavlja u digitalnom obliku - (Usb flash, CD-u).         

 

Obaveze samostalnog umetnika:

           

            Nakon dobijanja statusa samostalni umetnik je dužan da:

           

 • Filijali poreske uprave na čijem sedištu ima prebivalište podnese poresku prijavu, sa Uverenjem o sticanju statusa samostalnog umetnika od Udruženja.

 

 • Da nakon podnošenja poreske prijave preuzme Rešenje poreske uprave, i kopiju rešenja dostavi Udruženju muzičara džeza zabavne i rok muzike svake godine u pisanom obliku na adresu ili na mail udruženja.

 

 • Da svake četvrte godine od dobijanja statusa samostalnog umetnika dostavi udruženju dokaze o svom profesionalnom radu za prethodne četiri godine.

 

 

PROFILI SAMOSTALNIH UMETNIKA

U MUZIČKOJ INTERPRETACIJI

 

Samostalni umetnik:

  (1)Dirigent

 • priprema i izvodjenje jedna predstave (opera, opereta, balet ili mjuzikl), ili
 • dirigovanje na četiri predstave ( opera,opereta, balet ili mjuzikl), ili
 • četiri koncerta sa profesionalnim simfonijskim ili kamernim orkestrom, ili
 • šest koncerata sa renomiranim horom.

  (2) Operski pevač

 • jedna naslovna operska ili operetska uloga u najmanje 12 nastupa, ili
 • šest srednjih i malihoperskih ili operetskih uloga u najmanje 12 nastupa.

  (3) Koncertni pevač

 • osamnastupa sa značajnim muzičkim delima sa renomiranim horom, ili
 • četiri resitala ili 8 poluresitala ili 12 grupnih nastupa sa solističkim tačkama, ili
 • emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 40 minuta.

  (4) Instrumentalista solista

 • nastupi sa značajnim muzičkim delima na četiri koncerta sa profesionalnim simfonijskim ili kamernim orkestrom , ili
 • četiri resitala ili osam poluresitala ili 12 grupnih nastupa sa solističkim tačkama, ili
 • emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 40 minuta.

  (5) Instrumentalista u kamernom ansamblu

 • umetnička afirmacija u vidu najmanje 40 javnih nastupa: koncerata, predstava (opera, opereta, balet ili mjuzikl) ili učestvovanja u televizijskim programima, ili
 • emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 80 minuta.

  (6) Orkestarski umetnik

 • umetnička afirmacija u vidu najmanje 80 javnih nastupa: koncerata, predstava (opera, opereta, balet ili mjuzikl) ili učestvovanja u televizijskim programima, ili
 • emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 240 minuta.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OBAVEŠTAVAMO članove Udruženja da UVERENJA o obavljanju delatnosti mogu na uvid da traže jedino predstavnici državnih organa i to:

POLICIJA ,INSPEKCIJA RADA i PORESKA INSPEKCIJA.

 

SAOPŠTENJE

 Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, povodom obaveštenja i nastupa u medijima, od strane predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, u kojima se plasiraju netačne informacije o tome da muzičari ne mogu da obavljaju svoju muzičku delatnost u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu, ako ne poseduju potvrdu izdatu od strane Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, obaveštava sve svoje članove i muzičare na teritoriji Srbije, da su ovakve izjave nezakonite, i da se njima krši pravo na rad muzičara, koje je i ujedno i jedno od osnovnih ljudsih prava zagarantovanih čl. 60 Ustava Srbije, i čl.18, čl.19, čl.20 Zakona o radu, i da su usmerene na vršenje pritiska na muzičare da se učlane u Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije.

Nejasno je ovakvo postupanje predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, s obzirom da je u skladu sa čl. 6 Zakona o radu, sindikat dobrovoljno udruženje čiji je osnovni zadatak unapređenje položaja i interesa svojih članova a Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije je prvi sindikat u istoriji Srbije koji se bori protiv interesa svojih članova-muzičara na teritoriji Srbije.

S obzirom da je sindikat dobrovoljno udruženje, svaki muzičar samostalno i dobrovoljno odlučuje da li će postati član nekog sindikata ili neće, a članstvo u nekom sindikatu ne može biti uslov za obavljanje muzičke delatnosti.

Kontrolori Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije nemaju zakonska ovlašćenja da kontrolišu muzičare na teritoriji Srbije, i da od muzičara zahtevaju da imaju potvde izdate od strane Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, da vrše uvid u uverenja-potvrde koje izdaje ovo ili neko drugo reprezentativno udruženje.

Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, želi da naglasi muzičarima da ne podležu zastrašivanju o prekršajnom kažnjavanju muzičara ili da veruju u druge vidove pretnje o sancionisanju muzičara vezano za izdate potvrde-uverenja, a koje vrše kontrolori ili druga lica Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, jer ove pretnje su neosnovane i nisu zasnovane na Zakonu.

Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, obaveštava svoje članove da će preduzeti sve zakonske mere, u cilju sankcionisanja nezakonitog postupanja Kontrolora navedenog sindikata, i da će preduzeti sva zakonska sredstva u cilju sprečavanje daljeg kršenja prava muzičara i urušavanja muzičke profesije.

Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, kao reprezentativno udruženje u oblasti kulture, čija je reprezentativnost utvrđena u skladu sa zakonom o Kulturi, ovlašćeno je na osnovu Zakona o Kulturi da svojim članovima izdaje sva potrebna uverenja i potvrde, tako da su nezakonite izjave učinjene od strane predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, da potvrde muzičarima može da izdaje samo taj sindikat. Cilj ovakvih nezakonitih izjava plasiranih putem medija, jeste narušavanje ugleda našeg udruženja, pa ćemo preduzeti sve potrebne zakonske mere da ovakva postupanja budu sankcionisana.

 

Predsednik udruženja

Ivan Ilić

    

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!


Obaveštavamo naše članove prijavljene na obavezno PIO i ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, kao i članove sa statusom umetnika da su dužni da SVAKE GODINE do 15.02. OBAVEZNO podnesu poresku prijavu na opštini stanovanja putem obrasca PPD-SU.

OVERA ZDRAVSTVENIH KNIŽICA MOŽE SE IZVRŠITI ISKLJUČIVO NA OSNOVU UVERENJA. PORESKE UPRAVE O PLAĆENOM DOPRINOSU NA IME SAMOSTALNOG UMETNIKA.

 

-OBAVEŠTAVAMO SAMOSTALNE UMETNIKE NAŠEG UDRUŽENJA DA ROK ZA PRIJAVU REPROGRAMA DUGA ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ISTIČE 04.07.2016.

UDRUŽENJE I POSLE NIZA KONTAKATA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA NEMA SAZNANJE DA LI U REPROGRAM TREBA ULAZITI.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAŠTITA PRAVA INTERPRETATORA


OBAVEŠTAVAJU SE ČLANOVI UDRUŽENJA DA SE U ŠTO KRAĆEM ROKU JAVE ORGANIZACIJI ZA ZAŠTITU PRAVA INTERPRETATORA /IZVOĐAČA/ KAKO BI OSTVARILI SVOJA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONOM O PRAVIMA INTERPRETATORA. SA SOBOM OBAVEZNO PONETI POTVRDU UDRUŽENJA KOJA SE DOBIJA U MATIČNOM UDRUŽENJU UZ PLAĆENU ČLANARINU. ADRESA AGENCIJE ZA ZAŠTITU PRAVA INTERPRETATORA JE UL. MAJKE JEVROSIME 38,TEL. 32238 31.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

UDRUŽENJE DOBILO REPREZENTATIVNOST

Predrag Marković,s.r.
Ministar

U Beogradu,20.oktobra 2011. godine
Broj 022-05-60/2011-06 1. Utvrđuje se status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije za UDRUŽENJE MUZIČARA DŽEZ-a,ZABAVNE I ROK MUZIKE SRBIJE, sa sedištem u Beogradu, Ulica Birčaninova 36 a.
O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI REŠENJE
2.Ovo rešenje je objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije,, .


Ministar kulture, informisanja i informacionog društva donosiNa osnovučlana 56.stav 1.Zakona o kulturi ( ,,Službeni glasnik RS ,,broj 72/09 ) i člana 8. Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (,,Službeni glasnik broj 57/10 ), na predlog Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi.

Kontakt Informacije

Udruženje muzičara džez-a, zabavne i rok muzike Srbije

Home Adresa:
Birčaninova 36a, Beograd

Telefon Telefon:
011/306-70-44; 011/361-56-12

Email Email:
ujrpmusic@gmail.com

Clock Radno Vreme:
09-13h

Pristupnice

Ovde možete preuzeti PRISTUPNICE u pdf formatu.

PDF Pristupnica

PDF Pristupnica Sindikat

Odštampanu i popunjenu pristupnicu donesite na našu adresu,zajedno sa  dokazima da zadovoljavate uslove za prijem.

Primerak ugovora o delu za muzičare možete preuzeti na ovom linku:

PDF Primer ugovora o delu

Udruženje

Udruzenje